پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه
دانشجوی گرامی لطفاً هریک از جملات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید تا چه اندازه در مورد شما صادق است.
ردیف گویه هرگز تقریبا‍ً‌ هرگز  برخی اوقات  اغلب تقربیاً همیشه همیشه
1 آيا راجع به تماس يا پيامك هاي احتمالي روي تلفن همراهتان مشغله فكري داريد و زماني كه تلفن همراهتان خاموش است به آن فكر مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 تا چه حد از طريق تلفن همراه دوست يابي مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 تا چه حد از انجام كارهاي ديگر به خاطر صرف زمان بيشتر با تلفن همراه خودداري مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 آيا تا به حال توسط دوستان و يا نزديكان به خاطرصرف زمان و هزينه زياد از تلفن همراه مورد سرزنش واقع شده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 آيا تا به حال يك رابطه مهم، شغل، يا فرصت تحصيلي يا شغلي را به خاطر استفاده بيش از حد از تلفن همراه به خطر انداخته ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 آيا فكر مي كنيد عملكرد كاري يا تحصيلي تان به طور منفي تحت تاثير استفاده از تلفن همراه واقع شده است؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
7 آيا در خصوص دفعات و مدت زمان استفاده از تلفن همراه به دوستان و نزديكان دروغ گفته ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
8 آيا از تلفن همراه براي فرار از مشكلاتتان استفاده مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
9 تا چه حد مانع افكار مزاحم در مورد زندگي يتان مي شويد و آنها را با افكار خوشايند در مورد استفاده از تلفن همراه جا بجا مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 تا چه حد زمان استفاده بعدي از تلفن همراه را پيش بيني مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 تا چه حد ترس داريد كه زندگي تان بدون تلفن همراه كسالت آور، پوچ و غمناك باشد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
12 چنانچه كسي بخواهد صحبت كردن شما حين تلفن را قطع كند تا چه حد عصباني مي شويد يا داد مي زنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
13 تا چه حد راجع به تلفن همرا كابوس داريد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
14 اگر از تلفن همراه استفاده نكنيد احساس بي تابي يا نگراني مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
15 آيا احساس مي كنيد نياز داريد زمان بيشتر و بيشتري را به استفاده از تلفن همراه اختصاص دهيد تا احساس رضايت كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
16 آيا از بيرون رفتن با دوستان به منظور صرف زمان بيشتر براي استفاده از تلفن همراه خودداري كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
17 آيا زماني كه از تلفن همراه استفاده نمي كنيد احساس بد خلقي، زود رنجي يا غمگيني مي كنيد و اين احساسات به محض استفاده از تلفن همراه برطرف مي شوند؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
18 آيا بيش از حد انتظار از تلفن همراه استفاده مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
19 آيا تا كنون زمان استفاده از تلفن همراه را به علت استفاده بيش از حد قبلي محدود كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
20 آيا تا به حال به خاطر صرف زمان زياد با تلفن همراه احساس گناه كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
21 آيا تا به حال تلاش كرده ايد از تلفن همراه استفاده نكنيد ولي موفق نشده باشيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس 23 آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS  براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (1- هرگز، 2- تقریبا‍ً‌ هرگز،3- برخی اوقات، 4- اغلب، 5- تقربیاً همیشه و 6- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای 75 به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از 25 به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، 2007؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، 1390). گل محمدیان و یاسمی نژاد (1390) در پژوهشی با نمونه 782 نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ 903/0 گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری 001/ 0،‌  714/0 r=گزارش کردند. در ادامه بررسی روایی تصنیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد (گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390).

 

 

آموزش مهارت های زندگی

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط موثر و کتاب آموزش مهارت زندگی مهارت مدیریت خشم(3) نوشته دکتر فرشته موتابی ،دکتر لادن فتی می باشد که ازهفته دوم شهریور به صورت جلسات آموزشي كه در 8 جلسه 60 دقيقه اي و به صورت هفتگي (دوبار درهفته ) براي گروه آزمايش برگزار گرديد در جلسه اول سه پرسشنامه به صورت پیش آزمون به گروه آزمایش و همزمان یک روز بعد به گروه کنترل داده شد.خلاصه جلسات آموزشی  به شرح زير مي باشد:

جلسه ي اول: آموزش مهارت های ارتباطی وتعريف ابراز وجود و بيان ضرورت و فوايد آن در زندگي، دادن تكليف دررابطه با به ياد آوردن موقعيت هايي كه فرد در آن به صورت غير جرأت ورزانه عمل مي نمود وعكس العمل وي در آن موقعيت ها.

جلسه ي دوم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص آشنا كردن افراد با حقوق خود از جمله حق ابرازنظر و حق آزادي انتخاب وسبک های رفتاری سالم وناسالم ،دادن تكليف در رابطه ي مواجهه با موقعيت هاي جديد و عكس العمل نسبت به آن موقعيت ها.

جلسه ي سوم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص رفتارهاي مبتني بر ابراز وجود و رفتارهاي جايگزين به عنوان مثال، بحث در خصوص انواع مختلف رفتارو روش هاي كنار آمدن با تغيير، دادن تكليف جهت تشخيص رفتار جرأت ورزانه و غير جرأت ورزانه پرخاشگرانه و منفعل.

جلسه ي چهارم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افرادو دادن بازخورد، بحث در خصوص چراخشمگين مي شويم؟ آيا خشم مفيد است؟ آياخشم مي تواند يك هيجان بسيار مخرب باشد؟برخي علايم خشم پنهاني و اين كه چه وقت خشم خود را ابراز كنيم؟ دادن تكليف درخصوص حفظ آرامش و كنترل خشم در موقعيت هاي گوناگون.

جلسه ي پنجم: مرورمختصرجلسه قبل،گزارش تكليف جلسه قبل توسط افراد ودادن بازخورد،بحث در خصوص فوايدومضرات خشم،به عنوان مثال،تخليه فشاررواني،رهايي احساسات، دستيابي به اهداف، افزايش فوايدصميميت وايجادتعارض،ابقاي خشم،حصول افكار غير منطقي و مضرات، كنار آمدن باخشم، رهنمودهايي براي ابراز خشم، دادن تكليف در رابطه با كنار آمدن با خشم خود.

جلسه ي ششم: مرورمختصر جلسه ي قبل، گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص  نه و بله گفتن به درخواست، چرا بايستي بله ونه گفتن، علل ناتواني  نه گفتن ،علل ناتواني دربله گفتن، دادن تكليف براي بحث در جلسه  بعد.

جلسه ي هفتم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص اين كه چرابايد انتقاد كنيم؟ برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد،كنار آمدن با انتقاد، فوايد و مضرات انتقادكردن،دادن تكليف در خصوص كنارآمدن با انتقاد.

جلسه ي هشتم: گزارش تكليف جلسه قبل توسط افرادو دادن بازخورد، مروري برمطالب ارايه شده در جلسات قبل، تأكيد بر لزوم واهميت ابراز عقايد و نظرات، درخواست كردن،بله و نه گفتن در موقعيت هاي مختلف زندگي همراه بامثال های عملی.

منابع:

-آقاجانی ، م.(1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء.

-سازمان جهاني بهداشت. (1379).برنامه آموزش مهارتهاي زندگي .ترجمه نوري قاسم آبادي،ر.، و محمد خاني،پ.سازمان بهزیستی کشور.

-صفرزاده، م.(1383). تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در افزايش توانايي تصميم گيري، انتقال پيام رسا،احترام به حقوق ديگران، خودشناسي، توانايي بيان محبت، توانايي بيان قاطع بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه علامه طباطبايي.

-طارمیان ،ف.،وماهجویی،م.(1380).مهارتهای زندگی .تهران،انتشارات تربیت،1.

-قاسم زاده،ف.(1384).جزوه آموزشی برگزاری کارگاه مهارت های زندگی .سازمان بهزیستی استان تهران،(چاپ نشده ).

-کلینکه، ا.ر. (1383).مهارت های زندگی.ترجمه محمدخانی،ش.تهران،انتشارات اسپند هنر.

-نوري قاسم آبادي ،ر. ‌(1379). برنامه آموزش مهارتهاي زندگي . معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان. بهزيستي كشور، تهران.

آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله

شرح حال جلسات آموزش مهارتهای خودآگاهی و  حل مساله

جلسه اول :1-آشنایی اعضای جلسه با هم 2- آشنایی با نحوه انجام کار

عنوان جلسه: معارفه

شرح جلسه: در این جلسه ابتدا به شرکت کنندگان خوش آمد گفته شد وسپس علت دعوت آنان به جلسه توضیح داده شد سپس از افراد خواسته شد که خودشان را معرفی کنند و توضیحاتی به شرح زیر در مورد چگونگی انجام کار داده شد. و سپس پیش آزمون از هردو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد و به گروه آزمایش در طی 6 جلسه به مدت یک ساعت ونیم مباحثی در مورد خوداگاهی و حل مساله و راه های مقابله با مشکلات آموزش ارائه شد. قصد ما از این جلسات ارائه ی تمرینها وتکالیف درمورد شناخت نقاط ضعف و قوت خود و حل مشکلات زندگی بین زوجین وسپس راجع به نحوه ی مقابله با مشکلات بحث شد. سرانجام خودآگاهی به شناخت فرد از نقاط ضعف و قوت رفتار خود  و حل مساله به عنوان مهارتی که شما می توانید درهنگام برنامه ریزی برای برخورد با مشکلات زندگی از آن استفاده کنید تعریف شد. استفاده از حل مساله موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شود وقتی شما بدانید که از مهارتهای حل مساله خوبی برخوردارید احساس توانمندی وتسلط در شما تقویت می شود. ویژگی های افرادی که فاقد توانایی حل مساله ومشکلات خود هستند نظیر :1. وجود مشکل را دلیل برضعف، بی کفایتی ،بی لیاقتی خود
می دانند2. مسئولیت ایحاد مشکل را به گردن دیگران انداخته وبرای حل آن قدمی برنمی دارند 3. به هنگام مواجهه با مشکل به جای اندیشیدن برای حل آن مدام خود یا دیگران را سرزنش می کنند و… در این جلسه مورد بحث قرار گرفت ودر پایان جلسه از افراد  راجع به مطالب مطرح شده وتوقع آنها در مورد روند جلسه نظر خواهی شد.

تکلیف:

به گذشته خود فکر کنید درخت توانمندی رسم کنید ونقاط ضعف و قوت رفتارتان را ارزیابی کنید و توضیح دهید از حقوق و مسئولیت خود آگاه هستید. و سپس تا کنون برای حل مشکلات از چه راهکار هایی استفاده کرده اید وتصمیماتی را که در طول هفته گذشته برای حل مشکلات گرفته اید فهرست کنید.

 

جلسه دوم :

عنوان جلسه :پذیرش موقعیت وتعریف مشکل

شرح جلسه: در این جلسه بعد از خوش آمد گویی از چند عضو جلسه خواسته شد خلاصه ای از جلسه ی قبل بیان کنند و آنگاه از آنان نسبت به آنچه در جلسه ی قبل گفته شد نظر خواهی به عمل آمد و اینکه در مورد تعاریف خودآگاهی و حل مساله یا درمورد افراد فاقد توانایی حل مساله نظراتی را مطرح کردند. سپس در مورد نحوه ی پذیرش موقعیت مباحثی مطرح شد در وهله ی اول افراد باید یاد بگیرند که مشکلات خود را بپذیرند واز زیر آنها شانه خالی نکنند. دراین جلسه در مورد خود آگاهی هیجانی (یعنی اینکه ما خودمان آگاهانه بدانیم دارای چه احساس و هیجانی هستیم و از عملکرد خودآگاه باشیم.) توضیحاتی داده شد.یعنی اینکه فرد باید در اولین مرحله از حل مساله باید خود آگاهی هیجانی داشته باشد .(آگاهی داشته باشد که مشکلات واقعیتهای زندگی هستند وراه حل های گوناگون دارند )و سپس در مورد افکارناکارآمد وغلبه کردن این افکار بر افکار کارآمد وجایگزین کردن افکار کارآمد به جای افکار نا کارآمد توضیحاتی داده شد. در مرحله ی دوم این جلسه به تعریف مشکل پرداخته شد واین که مشکلات به دو طبقه واضح ومبهم دسته بندی می شوند، مشکلات واضح یک راه حل دارند مانند درس خواندن برای کسب نمره، مشکلات مبهم برای رفع آن گزینه های صحیح متعددی وجود دارد مانند مشکلات خانوادگی، سپس در پایان این جلسه به تعیین نقش خود فرد در مشکل پرداخته شد یعنی به افراد گفته شد که نقش خود را در ایجاد مشکل درک نمایند که آیا تحت تاثیر استرس یا  فشار های دیگر زندگی می باشند؟

تکلیف:

ازافرادخواسته شد مشکلات خود را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنند.

فعالیت: جملاتی بنویسید که حاکی از افکار کارآمد (گغتار درونی مثبت ) وافکار ناکارآمد ( گفتار درونی منفی ) با شند .

هاشم به بازار رفت تا کفش بخرد، اما نمی دانست چه کفشی بخرد

فرنگیس نه می توانست قید مسابقات باشگاهی را بزند ونه در امتحانهای پایان ترم غیبت کندو….

 

جلسه سوم :

عنوان: هدف گذاری و خود ارزیابی صحیح و پیدا کردن راه حلهای گوناگون

شرح جلسه: پس از ایجاد ارتباط و خوش آمد گویی به اعضاء خلاصه جلسه قبل توسط چند نفر از اعضاء بیان شد و در مورد روند جلسه قبل نظر خواهی صورت گرفت سپس تکالیف هفته قبل بررسی شد و اعضاء نظرات خود را بیان کردند و موضوع خورازیابی صحیح  وارائه راه حل های گوناگون به عنوان فعالیت جدید تشریح شد. هدف گذار کردن یعنی 1- تعیین خواسته خود و مشخص کردن حیطه های تحصیلی، دینی، شغلی، مالی، سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، اجتماعی و تفریحی می باشد. موضوع مهم در این مرحله کمیت راه حل ها وتصمیمات است و نه کیفیت آنها.

تکلیف: در طول هفته هدفهایی که به ذهنتان می رسد  و حیطه های آن را مشخص و لیست کنید سپس برا ی حل مشکلات خود چه راه حل هایی را انتخاب می کنید.

 

جلسه چهارم :

عنوان :بارش فکری

اهداف:ارائه فعالیت در حین آموزش برای به وجود آمدن راه حل های گوناگون برای حل مشکل

شرح جلسه: پس از ایجاد ارتباط و خوش آمد گویی به اعضاء خلاصه جلسه قبل توسط چند نفر از اعضاء بیان شد و در مورد روند جلسه قبل نظر خواهی صورت گرفت سپس تکالیف هفته قبل بررسی شد و اعضاء نظرات خود را بیان کردند و موضوع بارش فکری وارائه راه حل های گوناگون به عنوان فعالیت جدید تشریح شد .موضوع مهم در این مرحله کمیت راه حل ها وتصمیمات است و نه کیفیت آنها یعنی این افراد یاد بگیرند بدون ایجاد محدودیت برای ذهن خود هر راه حل یا تصمیمی که به ذهنشان برسد بدون در نظر گرفتن درست یا نادرست بودن و مثبت یا منفی بودن آن را مطرح کنند. به این افرادآموزش داده شد که چرا ما در مرحله ی بارش فکری نباید ذهن خود را سانسور کنیم .1- به این خاطر هنگامی که ما ذهن خود را راحت وباز بگذاریم ممکن است راه حل های مناسبی بیابیم که در حالت معمول وایجاد سانسور اصلا به انها نزدیک نشویم 2- هدف این مرحله فقط دست یابی به راه حل های گوناگون برای حل مشکلات می باشد .

تکلیف: در طول هفته برا ی حل مشکلات خود هر راه حلی که به ذهنتان برسد حتی ( مانند این فکر کودک، که یک کیسه پول از آسمان بیافتد )بدون سانسور مطرح کنید.

فعالیت:

موقعیت زیر را بخوانید وتا آنجایی که راه حل های گوناگون به ذهنتان برسد را بنویسید.

کیانوش با خیالی راحت سوار بر تاکسی به نزدیکی های مقصد رسیده بود که متوجه شد که پول کیف خود را به همراه نیاورده است .

 

جلسه پنجم :

عنوان: اجرا وبازبینی راه حل ها

هدف: تصمیم گیری وانتخاب راه حل

شرح جلسه:

پس از خوش آمد گویی به اعضاء و خلاصه جلسه قبل توسط چند نفر از اعضاء بیان شد سپس طی این مرحله  به افراد گفته شد که تفاوت این جلسه با جلسه قبل در این است که در بارش فکری فقط کمیت راه حل ها مد نظر بود در این جلسه کیفیت و انتخاب بهترین راه حل برای حل مشکلات می باشد وپس از انتخاب بهترین روش برای حل مشکل و برای به اجرا در آوردن آن برنامه ریزی و طرح ریزی کرد. به این افراد آموزش داده شد که طرح ریزی برای عمل می تواند به شما کمک کند تا قبل ازبه عمل در آوردن آن راه حل آن را مرور کنید. این مرور ذهنی می تواند شناختی یا رفتاری باشد .

به افراد آموزش داده شد که یاد بگیرند وقتی که مشکل حل می شود وضعیت چگونه است واین که چه گام هایی باید برداشته شود تا راهکار های انتخاب شده به عمل در آیند.

پس از اجرای راهکارها باید نتایج اثرات آن را مورد بررسی قرار داد که آیا این راهکارها مشکل را حل کرده و یا باعث بهبود شرایط شده اند. در پایان به این افراد گفته شد زمانی  فرایند حل مشکل پایان می یابد که موقعیت برای اشتغال ذهنی برای ما ایجاد نکند. و اینکه ممکن است با موقعیت هایی مواجه شویم که لازم باشد برای حل آنها مجددا از ابتدا شروع کنیم.

تکلیف:

در طول یک هفته گذشته نتایج بکارگیری مناسبترین راه حل ها را در حل مشکلات ارزیابی کنید و نتایج آنرا بنویسید .

جلسه ششم:

عنوان: مروری بر چهار جلسه قبل

اهداف:

1-مرور تکنیک های آموزش داده شده

2-اجرای پس آزمون با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

شرح جلسه:

طبق معمول جلسه با خوش آمدگویی   و خلاصه بحث و دریافت بازخورد از مباحث جلسه قبل آغاز شد سپس تکالیف افراد مرور شد و در مورد اثربخشی آنها واین که آموزش مهارت های خود آگاهی و حل مساله نظراتی داده شد سپس برای تعیین تاثیر آموزش مهارت  های خوداگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی این افراد از هر دو گروه، آزمایش وکنترل پس آزمون گرفته شد .

 

پرسشنامه ی خودپنداره ی تحصیلی

پرسشنامه­ خودپنداره­ تحصیلی

دانش آموز عزیز سلام.

پرسشنامه­ای که در اختیار دارید پرسشنامه خودپنداره­ ی تحصیلی است.

عبارت را به دقت خوانده وسپس یکی از حالتهای ( کاملاً مخالفم- مخالفم- موافقم- کاملاً موافقم ) را که با وضعیت و احساس شما مطابقت دارد با زدن علامت (    )    جلوی هر گزینه انتخاب نمائید. یادتان باشد که فقط یک حالت را باید انتخاب کنید.

در نوشتن یا ننوشتن اسم وسایر مشخصات فردی آزاد هستید. تنها خواهشمند است که نام کلاس و مدرسه و شماره­ی ردیف خود را بطور خوانا ذکر کنید.

1- دانش آموز بودن حالتی لذت بخش است.

الف) کاملاً مخالفم               ب) مخالفم                     ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

2- چنانچه به قدر کافی و فراوان تلاش کنم می توانم نمرات خوبی بگیرم.

الف) کاملاً مخالفم            ب) مخالفم                        ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

3- بیشتر وقت­ها تلاش­های من در مدرسه نتیجه بخش است.

الف) کاملاً مخالفم           ب) مخالفم                       ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

4- با وجود تلاش زیاد در مدرسه پیشرفت من خوب نیست.

الف) کاملاً مخالفم         ب) مخالفم                       ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

5-بیشتر وقت­ها انتظار دارم که امتحانات را خراب کنم.

الف) کاملاً مخالفم        ب) مخالفم                       ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

6-روی هم رفته فکر می­کنم که دانش آموز توانایی هستم.

الف) کاملاً مخالفم              ب) مخالفم                   ج) موافقم                    د) کاملاً موافقم

7- اگر زمان کافی برای مطالعه درس­هایم اختصاص دهم از آنها نمرات خوبی خواهم گرفت.

الف) کاملاً مخالفم            ب) مخالفم                    ج) موافقم                    د) کاملاً موافقم

8- والدین من از نمرات من رضایت ندارند.

الف) کاملاً مخالفم            ب) مخالفم                      ج) موافقم                    د) کاملاً موافقم

9- دیگران مرا فرد باهوشی می­دانند.

الف) کاملاً مخالفم             ب) مخالفم                      ج) موافقم                      د) کاملاً موافقم

10-بیشتر درس­ها به نظر من آسان است.

الف) کاملاً مخالفم              ب) مخالفم                       ج) موافقم                      د) کاملاً موافقم

11- برخی اوقات احساس می­کنم دچار افت تحصیلی هستم.

الف) کاملاً مخالفم           ب) مخالفم                       ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

12- بیشتر همکلاسی­های من در مدرسه وضع تحصیلی بهتری نسبت به من دارند.

الف) کاملاً مخالفم          ب) مخالفم                         ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

13- بیشتر معلمین فکر می­کنند که من دانش آموز خوبی هستم.

الف) کاملاً مخالفم          ب) مخالفم                         ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

14- گاهی احساس می­کنم کار مدرسه آنچنان دشوار است که از عهده آن بر نمی­آیم.

الف) کاملاً مخالفم        ب) مخالفم                         ج) موافقم                         د) کاملاً موافقم

15- روی هم رفته نمرات درسی­ام در من احساس غرور و افتخار بوجود می­آورند.

الف) کاملاً مخالفم          ب) مخالفم                  ج) موافقم                      د) کاملاً موافقم

16- بیشتر زمان­ها هنگامی که امتحان می­دهم احساس اعتماد به نفس دارم.

الف) کاملاً مخالفم        ب) مخالفم                    ج) موافقم                      د) کاملاً موافقم

17- من احساس می­کنم توانایی آن را دارم تا دیگران را در انجام تکالیف درسی­شان کمک کنم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                    ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

18- احساس می­کنم انتظارات معلمین برای موفقیت آن قدر بالاست که نمی­توانم به آنها دست یابم.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                    ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

19- برای من دشوار است تا خود را با سرعت تکالیف درس­ها هموار سازم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                     ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

20- از انجام تکالیف درسی و تحویل به موقع آنها خوشنود هستم.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                     ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

21- گاهی اوقات فکر می­کنم شکست خورده­ام.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                    ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

22- فکر می­کنم قبل از هر امتحانی بقدر کافی مطالعه نمی­کنم.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                   ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

23- به نظر من بسیاری از امتحانات آسان است.

الف) کاملاً مخالفم    ب) مخالفم                    ج) موافقم                       د) کاملاً موافقم

24- شک دارم که بتوانم درس­های اصلی خود را به خوبی امتحان دهم.

الف) کاملاً مخالفم         ب) مخالفم                 ج) موافقم                         د) کاملاً موافقم

25- به نظر من سخت کوشیدن باعث موفقیت می­شود.

الف) کاملاً مخالفم        ب) مخالفم                   ج) موافقم                         د) کاملاً موافقم

26- در طول دوران تحصیلاتم روز­های سخت و دشواری در مدرسه داشتم.

الف) کاملاً مخالفم       ب) مخالفم                    ج) موافقم                         د) کاملاً موافقم

27- در برنامه­ ریزی اوقات مطالعه­ام خوب و موفق هستم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                    ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

28- از هدف­های تحصیلی خود کاملاً آگاه هستم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                     ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

29- می­خواهم دانش آموزی باشم به مراتب بهتر از آن که الآن هستم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                     ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

30- غالباً نسبت به مدرسه دلسرد و مأیوس می­شوم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                     ج) موافقم                           د) کاملاً موافقم

31- از انجام تکالیف درسی لذت می­برم.

الف) کاملاً مخالفم       ب) مخالفم                    ج) موافقم                           د) کاملاً موافقم

32- من خود را دانش آموزی بسیار خوب می­دانم.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                      ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

33- من در درس­هایم نمراتی را می­گیرم که معمولاً شایسته آن هستم.

الف) کاملاً مخالفم       ب) مخالفم                     ج) موافقم                        د) کاملاً موافقم

34- به اندازه­ای که لازم است مطالعه می­کنم.

الف) کاملاً مخالفم       ب) مخالفم                      ج) موافقم                         د) کاملاً موافقم

35- در روز­های نزیک به امتحان معمولاً برکار­های درسی خود مسلط هستم.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                       ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

36- دیگران مرا دانش آموز خوبی می­دانند.

الف) کاملاً مخالفم      ب) مخالفم                      ج) موافقم                          د) کاملاً موافقم

37- فکر می­کنم که من از بیشتر شاگردان مدرسه بهتر هستم.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                      ج) موافقم                           د) کاملاً موافقم

38- فکر می­کنم که همکلاسی­هایم در بسیاری از درس­ها از من آماده­ترند.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                     ج) موافقم                            د) کاملاً موافقم

39- فکر می­کنم برای برخی از درس­ها در رشته­ام توانایی لازم را ندارم.

الف) کاملاً مخالفم    ب) مخالفم                     ج) موافقم                             د) کاملاً موافقم

40-عادت مطالعه­ی من نامناسب و نارسا است.

الف) کاملاً مخالفم     ب) مخالفم                    ج) موافقم                             د) کاملاً موافقم

 

 

آزمون آدمک ( ویژه کودکان )

آزمون آدمک ( ویژه کودکان ) :

تجزیه و تحلیل آثار و ابداعات کودکان از جمله بازی ها ، نوشته ها و نقاشی ها یکی از مهمترین روشهایی است که از دیرباز توجه روان شناسان را جلب کرده و در تحقیقات خود درباره کودکان از آنها استفاده می کنند .

بسیاری از روان شناسان موفقیت فرد را در ترسیم نقاشی ها دال بر هوشمندی او دانسته اند و عقیده دارند که با مطالعه هر نقاشی در واقع می توان میزان رشد هوش کودک را به طور تقریب سنجید ولی همین محققین عکس این مطلب را تأئید نمی کنند یعنی عدم موفقیت در ترسیم یک شکل را لزوماً دلیل کم هوشی نمی دانند زیرا امکان دارد که این عدم موفقیت در ترسیم نقاشی به علت عوامل متعدد دیگری باشد .

آزمون آدمک ( گودیناف ) :
تست آدمک از ساده ترین آزمونهای هوشی غیرکلامی است که در سال 1926 توسط خانم فلورانس گودیناف آمریکائی بوجود آمده .
این آزمون مناسب برای کودکان 3 تا 13 ساله است اما بهترین زمان برای اجرای آن 5 تا 9 سالگی است .

راهنمای اجرای آزمون :
برای اجرای این تست پس از جلب اعتماد کودک یک ورق کاغذ سفید و یک مداد سیاه در اختیار کودک می گذاریم و به او می گوئیم :
” عکس یک آدم بکش ، هرقدر می توانی کاملتر بکش ” . دیگر هیچ توضیحی نمی دهیم .

زمان تست مهم نیست ولی معمولاً بیشتر از 5 تا 10 دقیقه طول نمی کشد

رسشنامه شخصیتی آیزنک :
این آزمون مخصوص کودکان و نوجوانان 7 تا 15 سال هست . در این تست زمان محدود نیست ولی معمولاً در زمان کمتر از 25 دقیقه به تست پاسخ داده میشه .
این تست 4 خصوصیت : پرخاشگری ( روان نژندی ) ، برون گرایی ، دروغگویی و روان پریشی ( نوروتیک ) را می سنجد .

دستورالعمل :
لطفاً به سئولات زیر به صورت ” بلی ” یا ” خیر ” جواب دهید . پاسخ صحیح یا غلط و سوال گمراه کننده ای وجود ندارد . سریع بع سئوالات پاسخ دهید و درباره معنای دقیق سئوالات زیاد فکر نکنید .
” به یاد داشته باشید که به همه سئوالات پاسخ دهید ” .

1- آیا شور و هیجان زیاد در محیط زندگیتان را دوست دارید ؟
2- آیا فرد دمدمی مزاجی هستید ( زود تصمیمتان را عوض می کنید ) ؟
3- آیا از اذیت کردن کسانیکه شما را دوست دارند لذت می برید ؟
4- آیا هرگز طمع کرده اید ، بیشتر از آنچه حق شما است از چیزی سهمی ببرید ؟
5- آیا در گفتگو با مردم ، معمولاً حاضر جواب هستید ؟
6- آیا فرد زودرنجی هستید ؟
7- آیا از شوخیهای عملی ، که بعضی وقتها واقعاً می توانند به مردم صدمه بزنند لذت می برید ؟
8- آیا همیشه هر چه به شما می گویند فوراً انجام می دهید ؟
9- آیا به جای در جمع بچه ها بودن ترجیح می دهید تنها باشید ؟
10- آیا شبها افکاری به ذهن شما می آید که نمی گذارد راحت بخوابید ؟
11- آیا تاکنون مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید ؟
12- آیا دوست دارید سایر بچه ها از شما بترسند ؟
13- آیا فردی نسبتاً با نشاط و سرزنده هستید ؟
14- آیا چیزهای زیادی شما را ناراحت می کند ؟
15- آیا از بریدن اندام حیوانات در بررسی های علمی لذت می برید ؟
16- آیا هرگز چیزی ( حتی یک دکمه یا سنجاق ) را که مال دیگری بوده ، برداشته اید ؟
17- آیا دوستان زیادی دارید ؟
18- آیا هرگز بدون دلیل احساس بدبختی کرده اید ؟
19- آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید ؟
20- آیا تاکنون پیش آمده که کسی شما را صدا بزند و شما خود را به نشنیدن بزنید ؟
21- آیا دوست دارید قلعه ای را که قدیمی است کاوش کنید ؟
22- آیا اغلب احساس می کنید که زندگی خیلی کسل کننده است ؟
23- آیا بیشتر از بچه های دیگر جنگ و دعوا راه می اندازید ؟
24- آیا همیشه قبل از بازی کردن ، تکالیف مدرسه را انجام می دهید ؟
25- آیا کارهایی را که به سرعت عمل نیاز دارد ، دوست دارید انجام دهید ؟
26- آیا نگران حوادث بد که ممکن است اتفاق بیافتد هستید ؟
27- وقتی می شنوید که بچه ها حرف زشت می زنند ، آیا سعی می کنید جلوی کار آنها را بگیرید ؟
28- آیا می توانید برای دوستان خود یک میهمانی ترتیب دهید ؟
29- آیا زمانیکه مردم از شما یا کاری که انجام می دهید ایراد می گیرند زود ناراحت می شوید ؟
30- اگر سگی را ببینید که زیر ماشین رفته است ، خیلی ناراحت می شوید ؟
31- آیا همیشه وقتی که بی ادبی می کنید ، می گوئید معذرت می خواهم ؟
32- آیا کسی هست که به خاطر کار بدی که در حق او کرده اید ، سعی کند انتقام بگیرد ؟
33- آیا فکر می کنید اسکی روی آب جالب است ؟
34- آیا اغلب بدون دلیل احساس خستگی می کنید ؟
35- آیا از اذیت کردن بچه های دیگر ، کمی لذت می برید ؟
36- آیا همیشه وقتی بزرگترها صحبت می کنند شما ساکت هستید ؟
37- وقتی با کسی دوست می شوید آیا معمولاً قدم اول را شما بر میدارید ؟
38- آیا نسبت به بعضی مسائل حساس هستید ؟
39- آیا زیاد دعوا می کنید ؟
40- آیا هرگز درباره کسی بدگوئی کرده اید ؟
41- آیا دوست دارید لطیفه یا داستانهای خنده دار برای دوستان تعریف کنید ؟
42- آیا در مدرسه بیشتر از سایر کودکان دچار مشکل می شوید ؟
43- آیا معمولاً کاغذها و آشغالهایی که دیگران در کلاس ریخته اند جمع می کنید ؟
44- آیا سرگرمی های زیادی دارید ؟
45- آیا احساسات شما زود جریحه دار می شود ؟
46- آیا دوست دارید سر به سر دیگران بگذارید ؟
47- آیا همیشه قبل از غذا دستتان را می شوئید ؟
48- آیا در میهمانیها ، یک جا نشستن و تماشا کردن را به بازی کردن با دیگران ترجیح می دهید ؟
49- آیا اغلب احساس می کنید از زندگی سیر شده اید ؟
50- آیا گاهی از تماشای کتک خوردن یک بچه توسط یک فرد زورگو لذت می برید ؟
51- آیا همیشه ، حتی زمانیکه معلم خارج از کلاس است ساکت می نشینید ؟
52- آیا انجام کارهایی که کمی ترسناک است دوست دارید ؟
53- آیا گاهی چنان دچار بی قراری می شوید که نتوانید بریا مدت زیادی روی صندلی بنشینید ؟
54- آیا دوست دارید به تنهایی به کره ماه سفر کنید ؟
55- اگر در جمعی که دعا یا سرودی را می خوانند باشید ، آیا شما همیشه با آنها همراهی می کنید ؟
56- آیا دوست دارید با بچه های دیگر بازی کنید ؟
57- آیا والدینتان نسبت به شما خیلی سختگیری می کنند ؟
58- آیا دوست دارید با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرید ؟
59- اگر احساس کنید که کار احمقانه ای انجام داده اید ، آیا برای مدت طولانی ناراحت می شوید ؟
60- آیا همیشه هر غذایی را که برای شما تهیه کنند می خورید ؟
61- آیا می توانید در یک مجلس شاد شرکت کنید و کاملاً از آن لذت ببرید ؟
62- آیا گاهی احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد ؟
63- آیا از گرفتار شدن حیوانی در تله زیاد تأسف می خورید ؟
64- آیا هرگز نسبت به والدین خود گستاخ بوده اید ؟
65- آیا اغلب به طور ناگهانی تصمیم می گیرید کارهایی را انجام دهید ؟
66- هنگامی که مشغول انجام کاری هستید ، آیا اغلب فکر شما به دنبال چیزهای دیگر می رود ؟
67- آیا از پریدن یا شیرجه رفتن توی استخر یا دریا لذت می برید ؟
68- آیا بدلیل نگرانیهایی که دارید شبها به سختی خوابتان می برد ؟
69- آیا تاکنون در کتاب درسی یا کتابی که از کتابخانه امانت گرفته اید ، چیزی نوشته یا آنرا خط خطی کرده اید ؟
70- آیا دیگران فکر می کنند شما فرد شادی هستید ؟
71- آیا اغلب احساس تنهایی می کنید ؟
72- آیا همیشه برای حفظ اموال دیگران دقت خاصی نشان می دهید ؟
73- آیا همیشه تمام شیرینی هایی که دارید بین تمام دوستانتان تقسیم می کنید ؟
74- آیا دوست دارید زیاد گردش بروید ؟
75- آیا هرگز در بازی تقلب کرده اید ؟
76- آیا واقعاً لذت بردن از یک مجلس شاد برایتان سخت است ؟
77- آیا گاهی بدون دلیل خاصی شاد و زمانی ناراحت هستید ؟
78- آیا هنگامی که سطل آشغال در دسترس نباشد کاغذهای باطله را روی زمین می ریزید ؟
79- آیا این جمله را قبول دارید که هر چه پیش آید خوش آید ؟
80- آیا اغلب به دوستان مهربانی نیاز دارید تا خوش باشید ؟
81- آیا دوست دارید موتوری را سریع برانید یا پشت موتور سوار بنشینید ؟

 

تست افسردگی بک :

از آنجا که افسردگی دارای جلوه های گوناگونی است به آسانی از تشخیص آن غافل می شوند . این اختلال دارای طیف وسیعی از نشانه ها از قبیل سردرد ، یبوست ، کم شدن اشتها ، کمر درد ، یا فقط خستگی مزمن است .

بررسی و معاینات مفصل و طولانی ممکن است نتایجی ببار نیاورند و شخص را با افسردگی درمان نایافته اش جواب کنند و حال آنکه درمان سریع افسردگی معمولاً موجب تخفیف نشانه های بدنی و افسردگی حاصل از آن می گردد .
این تست به شما در رسیدن به این مهم کمک می کند .
این آزمون مخصوص افراد بالای 16 سال هست .

دستور العمل :
مقیاس به صورت یک پرسشنامه است . در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال بیان کننده حالتی در فرد است . شما باید سوالهای هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید . سپس سوالی را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان می کند یعنی آنچه درست در زمان اجرای تست حس می کنید . اگر در یک گروه چند سوال را وصف حال خود می دانید عدد مقابل هر یک از آنها را در یک دایره کوچک قرار دهید .

a :
3 من آنقدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم .
2 من همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم .
1 من غمگین یا گرفته ام .
0 من غمگین نیستم .

b :
3 من احساس می کنم که به آینده امیدی نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد .
2 من احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم .
1 من نسبت به آینده مایوسم .
0 من خیلی نسبت به آینده بدبین یا مایوس نیستم .

c :
3 من احساس می کنم که شخصی کاملاً شکست خورده ام ( به عنوان پدر ، مادر ، شوهر ، زن )
2 من هر چه به گذشته ام می نگرم چیزی جز شکست نمی یابم .
1 من احساس می کنم که بیش از یک شخص متوسط در زندگی با شکست مواجه شده ام .
0 من خود را مثل یک شخص شکست خورده نمی دانم .

d :
3 من از همه چیز ناراضی ام .
2 دیگر هیچ چیز من را راضی نمی کند .
1 من از چیزهایی که لذت می بردم دیگر لذت نمی برم .
0 من نارضایتی خاصی ندارم .

e :
3 انگار احساس می کنم که بسیار بد یا بی ارزش هستم .
2 من احساس می کنم که کاملاً گنهکارم .
1 من اغلب اوقات احساس می کنم که بد یا بی ارزشم .
0 من احساس گنهکاری به خصوصی ندارم .

f :
3 من از خود نفرت دارم .
2 من از خود بیزارم .
1 من از خود ناامیدم .
0 من از خود ناامید نیستم .

g :
3 اگر امکان داشت خودم را می کشتم .
2 من نقشه های مشخصی برای خودکشی دارم .
1 من احساس می کنم که بهتر است بمیرم .
0 من به هیچ وجه در فکر آسیب رساندن به خود نیستم .

h :
3 من تمام علاقه ام را نسبت به مردم از دست داده ام و هیچ توجهی به آنها ندارم .
2 من علاقه ام را تا حد زیادی نسبت به مردم از دست داده ام و فقط اندک احساسی نسبت به آنها دارم .
1 من اکنون کمتر از گذشته نسبت به مردم علاقه دارم .
0 من علاقه ام را نبت به مردم از دست نداده ام /

i :
3 من دیگر نمی توانم هیچ تصمیمی بگیرم .
2 برای من تصمیم گرفتن بسیار مشکل است .
1 من سعی می کنم که تصمیم گیری خود را به تاخیر بیندازم .
0 من مثل همیشه می توانم به خوبی تصمیم بگیرم .

j :
3 من احساس می کنم که زشت یا زننده ام .
2 من احساس می کنم که وضع ظاهری من دائماً در تغییر است و باعث می شود که به نظر دیگران جذاب نباشم .
1 من از اینکه پیر یا غیر جذاب به نظر برسم نگرانم .
0 من احساس نمی کنم که به نظر دیگران بدتر از گذشته باشم .

k :
3 من اصلاً نمی توانم کار کنم .
2 من برای انجام هر کاری باید خیلی به خود فشار بیاورم .
1 برای من شروع یک کار مستلزم کوششی فوق العاده است .
0 من نمی توانم مثل گذشته کار کنم .

l :
3 من خسته تر از آنم که بتوانم کاری انجام دهم .
2 من با انجام هر کاری خسته می شوم .
1 من حتی زودتر از سابق خسته می شوم .گ
0 من بیش از حد معمول خسته نمی شوم .

m :
3 من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم .
2 حالا دیگر اشتهای من خیلی بدتر شده است .
1 اشتهای من دیگر به خویب گذشته نیست .
0 اشتهای من بدتر از حد معمول نیست .

 

رسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :

عزت نفس عبارت است از چگونگی احساس فرد درباره خودش ( اعم از مثبت یا منفی ). احساس مثبت درباره خود نشانه عزت نفس بالا و احساس منفی نشانگر عزت نفس پایین است .
یکی از مهمترین پرسشنامه ها در این زمینه ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می باشد . این تست مخصوص افراد بالای 16 سال هست .

دستورالعمل :
جملات زیر را بدقت خوانده و در صورتیکه هر یک از آنها با وضعیت فعلی شما مطابقت دارد ” بلی ” و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیت شما مطابقت ندارد ” خیر ” را انتخاب کنید .

1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم .
2- از خود خیلی مطمئن هستم .
3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم .
4- من دوست داشتنی هستم .
5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم .
6- هیچوقت درباره چیزی نگران نمی شوم .
7- صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است .
8- آرزو می کنم ای کاش جوانتر بودم .
9- چیزهای زیادی در من وجود دارند که اگر می توانستم آنها را تغییر می دادم .
10- به آسانی می توانم تصمیم بگیرم .
11- دیگران از بودن با من لذت می برند .
12- در خانه زود عصبانی می شوم .
13- همیشه کار را درست انجام می دهم .
14- به امور تحصیلی خود افتخار می کنم .
15- همیشه کسی باید به من بگوید چکار بکنم .
16- انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد .
17- اغلب از آنچه انجام داده ام متاسفم.
18- بین همسن و سالان خود مشهور هستم .
19- معمولاً والدینم به احساسات من توجه می کنند .
20- هرگز ناخشنود نیستم .
21- تا آنجا که بتوانم کار را به نحو احسن انجام می دهم .
22- من به راحتی تسلیم می شوم .
23- معمولاً می توانم از خود مواظبت کنم .
24- من فردی نسبتاً شادمان هستم .
25- من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم .
26- والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند .
27- من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم .
28- دوست دارم معلم/استاد در کلاس برای جواب دادن درس صدایم زند .
29- من خود را درک می کنم .
30- مثل من بودن خیلی سخت است .
31- همه چیز در زندگی من گره خورده است .
32- بچه ها معمولاً از عقیده من پیروی می کنند .
33- هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند .
34- هرگز سرزنش نمی شوم .
35- آنطور که دوست دارم تکالیف مدرسه / دانشگاه را انجام نمی دهم .
36- می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم .
37- من واقعاً دوست ندارم که یک پسر باشم .
38- من خودم را دست کم می گیرم .
39- دوست ندارم با دیگران باشم .
40- خیلی وقتها دوست دارم خانه را ترک کنم .
41- من اصلاً کمرو نیستم .
42- من اغلب اوقات در مدرسه / دانشگاه احساس دلخوری می کنم .
43- من اغلب احساس می کنم که از خود شرمسارم .
44- من به زیبایی دیگران نیستم .
45- اگر چیزی برای گفتن داشته باشم معمولاً آنرا می گویم .
46- بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند .
47- پدر و مادرم مرا درک می کنند .
48- من همیشه راست می گویم .
49- معلمان در من احساس ناخوشایندی بی کفایتی را بوجود می آورند .
50- برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد .
51- من فردی شکست خورده هستم .
52- هنگام سرزنش به آسانی ناراحت می شوم .
53- بچه های دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند .
54- اغلب اوقات این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند .
55- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .
56- اغلب در مدرسه دلسرد می شوم .
57- معمولاً چیزی مرا آزار نمی دهد .
58- نمی توان به من اعتماد کرد .

 

تست اضطراب زانک :

این آزمون دارای 20 سوال 4 گزینه ای بر مبنای نشانگان بدنی – عاطفی اضطراب تهیه شده است . به منظور ساختن این مقیاس از ملاکهای تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگیهای اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند ، یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعداً از تک تک موارد مطروحه در ساخت آزمون استفاده کرده اند .

دستورالعمل :
با توجه به حالات خود در هفته گذشته یکی از موارد ( هیچگاه یا بندرت / گهگاه / بیشتر اوقات / دائم یا تقریباً همیشه ) را انتخاب کنید .

1- بیشتر از حد معول احساس اضطراب و نگرانی می کنم .
2- بدون دلیل احساس ترس می کنم .
3- خیلی زود دچار ترس و وحشت می شوم .
4- احساس می کنم بند بند وجودم دارد از هم جدا می شود .
5- احساس می کنم که هیچ رویداد بدی اتفاق نخواهد افتاد .
6- احساس می کنم که ساق پاها و بازوهایم بی رمق و لرزان هستند .
7- بعلت دردهای گردن ، سر و پشت ناراحت هستم .
8- غش یا حالاتی شبیه به آن دارم .
9- براحتی نفس می کشم و مشکلی از این نظر ندارم .
10- احساس بی حسی و کرختی یا سوزش در انگشتان دست و پا می کنم .
11- از سوء هاضمه و درد معده در رنجم .
12- احساس ضعف می کنم و زود خسته می شوم .
13- احساس آرامش می کنم و می توانم به آرامی استراحت کنم .
14- احساس می کنم که قلبم تند می زند .
15- از فشارهای سرگیجه در رنجم .
16- از تکرر ادرار در رنجم .
17- عضلات دستها و پاهایم معمولاً سخت و داغ هستند .
18- صورتم داغ و برافروخته می شود .
19- براحتی به خواب می روم و شبها خوب می خوابم .
20- در خواب دچار کابوس ( بختک ) می شوم .

علم الهدی

Mar-13-2009, 01:27

تست شخصیت ( mmpi ) :
این آزمون اولین بار در سال 1943 منتشر شد که یکی از معتبرترین و بهترین تستهای شخصیتی به شمار می رود . سازندگان آزمون ” هاتاوی ” و ” مک کینلی ” هستند .

دستورالعمل :
خواهشمند است هر یک از جملات را بدقت بخوانید و درستی و یا نادرستی آن را گفتن در مورد خودتان ( با گفتن ” بلی ” یا ” خیر ” ) مشخص کنید . هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید .

1. اشتهای خوبی دارم
2. بیشتر صبح ها خوش و سرحال از خواب بر می خیزم
3. زندگی روزانه من پر از چیزهایی است که برایم جالب است
4. موقع کار فشار و ناراحنی زیادی احساس می کنم
5. گاهی فکرهای بدی می کنم که نمی شود درباره آن صحبت کرد
6. بندرت دچار یبوست می شوم
7. بعضی وقتها خیلی دلم می خواهد خانواده ام را ترک کنم
8. گاهی اوقات آنچنان به گریه یا خنده می افتم که نمی توانم جلوی خودم را بگیرم 8
9. هر چند وقت یکبار تهوع و استفراغ ناراحتم می کند
10. بنظرم هیچ کس مرا درک نمی کند
11. گاهی دلم می خواهد فحش بدهم
12. هر چند یکبار دچار کابوس میشوم . ( خوابهای وحشتناک می بینم )
13. برایم مشکل است که حواسم را روی کاری متمرکز کنم
14. من تجربه های مخصوص و عجیبی داشته ام .
15. اگر دیگران برایم نزده بودند من بیشتر موفق بودم
16. در دوران جوانی مرتکب یک سرقت جزیی شده ام
17. گاه گاه روزها ، هفته ها و حتی ماهها بوده که دست و دلم به کار نرفته است
18. خوابم آشفته و ناراحت است
19. با دیگران که هستم تحمل شنیدن حرفهای عجیب و غریب آنها را ندارم
20. اکثر کسانیکه مرا می شناسند از من خوششان می آید
21. اغلب مجبور بوده ام از کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نفهمیده اند
22.کاش به اندازه دیگران خوشحال بودم
23.فکر می کنم بسیاری از مردم برای جلب کمک و همدردی دیگران بدبختیهای خود را بزرگتر جلوه می دهند .
24. بعضی وقتها خشمگین می شوم
25. واقعاً اعتماد به نفس ندارم
26. خیلی کم از پرش و تکان ماهیچه هایم ناراحت می شوم
27. خیلی وقتها احساس می کنم که مرتکب کار زشت و خطایی شده ام
28. بیشتر اوقات خوشحال هستم
29- بعضی اشخاص آنقدر تحکم می کنند که حتی وقتی می دانم حق با آنهاست دلم می خواهد برعلیه آنچه می خواهند رفتار کنم .
30. معتقدم بر ضد من توطئه چینی می شود
31. اغلب مردم حاضرند حتی با شیوه ای غیر عادلانه به منافع و مزایایی برسند .
32. معده ام خیلی ناراحتم می کند
33. اغلب نمی فهمم ام چرا آنقدر بدخلق بوده ام
34. بعضی اوقات افکارم سریعتر از آن بوده که بتوانم بر زبان بیاورم
35فکر می کنم زندگی خانوادگیم به خوبی زندگی اغلب کسانی است که می شناسم
36. گاهی وقتها احساس می کنم که واقعاً آدم بی مصرفی هستم
37. در چند سال اخیر بیشتر اوقات حالم خوب بوده است
38- در زندگی من مواقعی بوده که در آن دست به کارهایی زده ام که بعدها نمیدانستم چرا .
39. احساس می کنم که غالباً بی دلیل مجازات شده ام
40.هیچ وقت حالم بهتر از حالا نبوده است
41. برایم مهم نیست که دیگران درباره من چه فکر می کنند
42. حافظه ام خوب است
43. گفتگو با غریبه ها برایم دشوار است
44. اغلب سر تا پا احساس ضعف می کنم
45. بندرت دچار سر درد می شوم
46. تا بحال اشکالی در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته ام
47بین کسانی که می شناسم بعضی ها را دوست ندارم .
48. کسانی هستند که سعی دارند افکار و عقاید من را بدزدند
49. کاش اینقدر خجالتی نبودم
50. معتقدم که گناهانم غیرقابل بخشش هستند
51. غالباً از چیزی دلواپسم
52. رفقایم غالباً مورد پسند مادر و پدرم نبوده اند
53. بعضی وقتها احساس می کنم که خیلی آسان تصمیم می گیرم
54. کمی پشت سر دیگران غیبت می کنم
55. تقریباً هیچ وقت طپش قلب و یا تنگی نفس نداشته ام
56. زود از جا در میروم و زود آرام می گیرم
57. بعضی وقتها آنقدر بیقرار بوده ام که نمیتوانستم یک جا بند شوم
58. والدین و اعضاء خانواده ام بیش از من ایراد می گیرند
59. برای هیچ کس چندان مهم نیست چه به سرم می آید
60. سوء استفاده از کسی که خود چنین امکانی را میدهد را بد نمی دانم
61. گاهی اوقات احساس می کنم سرشار از انرژی هستم
62سالهای قبل است . قدرت بینایی من به خوبی
63. خیلی کم متوجه شده ام که گوشم زنگ و یا وزوز کند
64- یکی دو بار در زندگی احساس کرده ام که کسی سعی دارد با تلقین و هیپنوتیزم مرا وادار به انجام کارهایی بکند .
65. مواقعی بوده است که بدون علت خاص و بر خلاف معمول با نشاط بوده ام .
66. حتی وقتی هم با دیگرانم غالباً احساس تنهایی می کنم
67. فکر می کنم تقریباً هر کس برای اینکه به درد سر نیفتد دروغ خواهد گفت
68. من حساس تر از دیگران هستم
69.مواقعی است که مغزم کندتر از حد معمول کار می کند .
70. غالباً مردم مرا ناامید می کنند
71. در خوردن مشروب افراط کرده ام

علم الهدی

Mar-13-2009, 01:31

آزمون پذیرش اجتماعی :

گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند ، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایظی پاسخ یکسان به سوالات می دهند حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد . گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود .
حرف زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می نامند .

یکی از تستهایی معروف برای سنجش پذیرش اجتماعی پرسشنامه حاضر هست که توسط ” کروان ” و ” مارلو ” ساخته شده . با پاسخگویی به این پرسشنامه می توانید به تمایل خودتان به مورد پذیرش اجتماعی بودن پی ببرید .
این تست مخصوص افراد بالای 16 سال هست .

دستورالعمل :
لطفاً سوالات زیر را به دقت بخوانید . اگر با سوال موافق باشید ” ص ” و اگر مخالف بودید ” غ ” را انتخاب کنید . حتی الامکان سریع کار کنید و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید .

1- پیش از آنکه رای بدهم تواناییهای همه نامزدها را عمیقاً بررسی می کنم.
2- اگر قرار باشد خلاف کنم تا به یک بیچاره کمک کنم ، تردید نمی کنم .
3- اگر تشویق نشوم گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .
4- هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .
5- گاهی در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .
6- وقتی کارها طبق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .
7- همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .
8- شیوه نشستن من سر میز غذا ، در رستوران و در خانه یکسان است .
9- اگر بتوانم بدون بلیت وارد سینما بشوم و مطمئن باشم که کسی متوجه نخواهد شد این کار را انجام می دهم .
10- بارها برایم اتفاق افتاده است که یک فعالیت یا یک کار را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم .
11- دوست دارم به موقع بدگوییها را بازگو کنم .
12- در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم حتی اگر حق با آنها بود .
13- مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم .
14- اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه دیگران قرار گیرم .
15- برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم .
16- همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم .
17- همیشه سعی می کنم تا آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل درآورم .
18- برایم دشوار نیست که با آدمهای بددهن کنار بیایم .
19- گاهی سعی می کنم تا به جای بخشیدن و فراموش کردن انتقام بگیرم .
20- وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم .
21- همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند .
22- گاهی واقعاً اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد .
23- گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم .
24- هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من تنبیه شود .
25- اگر از من بخواهند تا در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نمی شوم .
26- هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده دشمنی نکرده ام .
27- بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم هرگز به مسافرت طولانی نمی روم .
28- گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم .
29- هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم .
30- گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند عصبانی می شوم .
31- هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم .
32- گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند .
33- هرگز به طور آگاهانه چیزی را نگفته ام که فردی را آزرده خاطر سازد .

ست روانشناسی از زیگموند فروید

1- تلفن زنگ میزنه
2- بچه تان گریه میکنه.
3-یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه.
4- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و بارون میگیره .
5- شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه.
خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کار ها رو انجام میدید، یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدید؟

زیگموند فروید

فروید یکی از بارزترین شخصیت های علمی قرن بیستم است. او در 6 ماه مه 1856 به دنیا آمد و در در 23 سپتامبر 1939 از دنیا رفت. او اطریشی بود و از بنیانگذاران دانشکده روانپزشکی. بیشترین شهرت فروید مربوط به کار های او در زمینه روان شناسی تمایلات جنسی، رویا ها و ضمیر نا خود آگاه است. او به عنوان پدر علم روان تحلیل گری شناخته می شود.

هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست

 

جواب

زنگ تلفن، نشونه شغل و کار شماست
گریه بچه، نشون دهنده خانواده است
زنگ در خونه ، نشون دهنده دوستان شماست
لباس ها، نشون دهنده پول هستن
سر رفتن آب، نشون دهنده میل جنسی هستش

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می­سنجد.

ضريب پايايي کلي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرانباخ 71/0 بدست آمده است پايايي خرده مقياس راهبردهاي شناختي 70/0 و خرده مقياس فراشناختي 68/0 گزارش شده است. پايايي آزمون فوق در پژوهشي که درسال (1382) توسط غلامي انجام گرفت 63/0 گزارش شده است. همچنين پايايي آزمون فوق در پژوهشي که توسط نيکدل (1385)، عربزاده (1387) انجام گرفته است به ترتيب 67/0 و 69/0گزارش شده است.

همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران (1391) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی 30 دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ 76/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال­ها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عامل­ها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد.

کدیور (1380) نیز روایی و پایایی پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهره­گیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی 08/0 بوده است. بر این اساس می­توان گفت که این پرسشنامه قادر به پیش­بینی نمره­های و اقعی آزمودنی­ها   می­باشد.

در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه در نظر گرفته مي­شود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم مي­باشد. شیوه نمره­گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، می­باشد که به ترتیب نمرات از 5 تا 1 داده می­شود. سوالات 5-13-14 به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند مجموع نمرات هر فرد می­تواند 14 الی60 باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان می­دهد.

سوالات شامل دو بعد می­باشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سوالات به ترتیب زیر می­باشد:

سوالات شناختی 3،5،8،9،10،12،13

سوالات فراشناختی 1،2،4،6،7،11،14

 

 

 

 

13- یادگیری  از طریق حفظ کردن بهترین وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان می شناسم .

14-زمانی که یک مطلب را نمی فهمم  نمی دانم چگونه خودم را از مخمصه نجات دهم .

 

تستهای 1-2-4-6-7-11-14فراشناخت هستند

تستهای3-5-8-9-10-12-13شناختی هستند.

خودکارآمدی اجتماعی

 

خودکارآمدی اجتماعی

جهت بررسی این سازه از مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز[1] (2000) بهره گرفته ‌شد (پیوست 3). این ابزار از 25 گویه تشکیل شده است که میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون در یک طیف پنج درجه‌ای اندازه می‌گیرد و پاسخ به گویه‌ها از یک (اصلاً به خودم اعتماد ندارم) تا پنج (کاملاً به خودم اعتماد دارم) نمره می‌گیرند. مثلاً یکی از این موقعیت‌ها بدین شکل است: «بیان عقایدم در بین افرادی که در خصوص موضوع مورد علاقه‌ام بحث می‌کنند». البته لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر سه گویه به دلیل عدم تطابق فرهنگی حذف گردید. این گویه‌ها مربوط به گذاشتن قرار با جنس مقابل و شرکت در مهمانی رقص بودند. از این رو حداقل نمره می‌تواند در این مقیاس 22 و حداکثر آن 110 باشد.

اسمیت و بتز (2000) پایایی ابزار را با اجرا بر روی 354 دانشجوی کارشناسی (90 پسر و 264 دختر) به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر با 94/0 و به روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای 82/0 گزارش نموده‌اند (86/0 برای پسران و 80/0 برای دختران). روایی سازه این ابزار نیز توسط سازندگان آن به روش همگرا و واگرا از طریق همبستگی با مقیاسهای اعتماد اجتماعی[2] و کمرویی مطلوب گزارش گردیده است.

  1. در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی استفاده گردید. ملاک استخراج عوامل، ارزش ویژه بالاتر از یک و شیب منحنی اسکری بود. یافته ها نشان دهنده وجود یک عامل کلی بود. مقدار KMO برابر 91/0 و آزمون بارتلت برابر (001/0>p) 07/5601 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضرایب گویه‌ها از 49/0 تا 80/0 در نوسان بوده است. جدول 3-4 نتیجه تحلیل عاملی این مقیاس را نشان می‌دهد. جهت سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار 94/0 به دست آمد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس می‌باشند.

 

جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی

گویه بار عاملی گویه بار عاملی
1 77/0 12 70/0
2 65/0 13 61/0
3 68/0 14 58/0
4 49/0 15 55/0
5 62/0 16 74/0
6 67/0 17 66/0
7 69/0 18 74/0
8 69/0 19 80/0
9 75/0 20 79/0
10 72/0 21 67/0
11 63/0 22 76/0
ارزش ویژه 42/10
سهم واریانس 39/47
کل واریانس تبیین‌شده 39/47

 

 

 

 ابزار خودکارآمدی اجتماعی

 

1 شروع گفتگو با کسی که نمی‌شناسم.
2 بیان عقایدم در بین افرادی که در خصوص موضوع مورد علاقه‌ام بحث می‌کنند.
3 انجام فعالیتی در محیط دانشگاه یا کار با افرادی که خوب نمی‌شناسم.
4 کمک به فردی که بتازگی شناخته‌ام برای ایجاد حس راحتی وی در بین دوستانم.
5 در میان گذاشتن یکی از تجارب جالبم با گروهی از افراد.
6 شرکت کردن در یک موقعیت اجتماعی جدید و متفاوت.
7 داوطلب شدن در سازماندهی یک برنامه (نمایشگاه، گردهمایی و …)
8 درخواست پیوستن به گروهی که در حال برنامه‌ریزی یک فعالیت اجتماعی (مثل رفتن به سینما) هستند.
9 دعوت شدن به مهمانی یک فرد مشهور و معتبر
10 داوطلب شدن برای راهنمایی یک گروه یا سازمان
11 حفظ موضعم در یک بحث گروهی
12 مشارکت در یک کار گروهی
13 پیدا کردن فردی برای گذراندن تعطیلات آخر هفته
14 بیان احساساتم برای فردی دیگر
15 پیدا کردن فردی برای خوردن ناهار با یکدیگر
16 شرکت در یک مهمانی یا مراسم که احتمالاً در آن کسی را نمی‌شناسم.
17 کمک خواستن از کسی در زمان نیاز
18 پیدا کردن دوستانی در میان گروه همسالان
19 پیوستن به یک میز شام که افراد دور آن نشسته‌اند و در حال گفتگو هستند
20 دوست شدن با گروهی که اعضای آن همدیگر را خوب می‌شناسند.
21 دعوت مجدد از یک شخص برای بیرون رفتن، در حالی که بار اول بدلیل مشغله دعوتتان را رد کرده است.
22 تماس با شخصی که بتازگی او را ملاقات کرده‌اید و می‌خواهید بیشتر با او آشنا شوید.

 

 

 

[1] Betz

[2] Social confidence