پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می­سنجد.

ضريب پايايي کلي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرانباخ 71/0 بدست آمده است پايايي خرده مقياس راهبردهاي شناختي 70/0 و خرده مقياس فراشناختي 68/0 گزارش شده است. پايايي آزمون فوق در پژوهشي که درسال (1382) توسط غلامي انجام گرفت 63/0 گزارش شده است. همچنين پايايي آزمون فوق در پژوهشي که توسط نيکدل (1385)، عربزاده (1387) انجام گرفته است به ترتيب 67/0 و 69/0گزارش شده است.

همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران (1391) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی 30 دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ 76/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال­ها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عامل­ها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد.

کدیور (1380) نیز روایی و پایایی پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهره­گیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی 08/0 بوده است. بر این اساس می­توان گفت که این پرسشنامه قادر به پیش­بینی نمره­های و اقعی آزمودنی­ها   می­باشد.

در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه در نظر گرفته مي­شود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم مي­باشد. شیوه نمره­گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، می­باشد که به ترتیب نمرات از 5 تا 1 داده می­شود. سوالات 5-13-14 به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند مجموع نمرات هر فرد می­تواند 14 الی60 باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان می­دهد.

سوالات شامل دو بعد می­باشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سوالات به ترتیب زیر می­باشد:

سوالات شناختی 3،5،8،9،10،12،13

سوالات فراشناختی 1،2،4،6،7،11،14

 

 

 

 

13- یادگیری  از طریق حفظ کردن بهترین وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان می شناسم .

14-زمانی که یک مطلب را نمی فهمم  نمی دانم چگونه خودم را از مخمصه نجات دهم .

 

تستهای 1-2-4-6-7-11-14فراشناخت هستند

تستهای3-5-8-9-10-12-13شناختی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *