پرسشنامه استفاده افراطی از تلفن همراه

مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه
دانشجوی گرامی لطفاً هریک از جملات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید تا چه اندازه در مورد شما صادق است.
ردیف گویه هرگز تقریبا‍ً‌ هرگز  برخی اوقات  اغلب تقربیاً همیشه همیشه
1 آيا راجع به تماس يا پيامك هاي احتمالي روي تلفن همراهتان مشغله فكري داريد و زماني كه تلفن همراهتان خاموش است به آن فكر مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 تا چه حد از طريق تلفن همراه دوست يابي مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 تا چه حد از انجام كارهاي ديگر به خاطر صرف زمان بيشتر با تلفن همراه خودداري مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 آيا تا به حال توسط دوستان و يا نزديكان به خاطرصرف زمان و هزينه زياد از تلفن همراه مورد سرزنش واقع شده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 آيا تا به حال يك رابطه مهم، شغل، يا فرصت تحصيلي يا شغلي را به خاطر استفاده بيش از حد از تلفن همراه به خطر انداخته ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 آيا فكر مي كنيد عملكرد كاري يا تحصيلي تان به طور منفي تحت تاثير استفاده از تلفن همراه واقع شده است؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
7 آيا در خصوص دفعات و مدت زمان استفاده از تلفن همراه به دوستان و نزديكان دروغ گفته ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
8 آيا از تلفن همراه براي فرار از مشكلاتتان استفاده مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
9 تا چه حد مانع افكار مزاحم در مورد زندگي يتان مي شويد و آنها را با افكار خوشايند در مورد استفاده از تلفن همراه جا بجا مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
10 تا چه حد زمان استفاده بعدي از تلفن همراه را پيش بيني مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
11 تا چه حد ترس داريد كه زندگي تان بدون تلفن همراه كسالت آور، پوچ و غمناك باشد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
12 چنانچه كسي بخواهد صحبت كردن شما حين تلفن را قطع كند تا چه حد عصباني مي شويد يا داد مي زنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
13 تا چه حد راجع به تلفن همرا كابوس داريد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
14 اگر از تلفن همراه استفاده نكنيد احساس بي تابي يا نگراني مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
15 آيا احساس مي كنيد نياز داريد زمان بيشتر و بيشتري را به استفاده از تلفن همراه اختصاص دهيد تا احساس رضايت كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
16 آيا از بيرون رفتن با دوستان به منظور صرف زمان بيشتر براي استفاده از تلفن همراه خودداري كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
17 آيا زماني كه از تلفن همراه استفاده نمي كنيد احساس بد خلقي، زود رنجي يا غمگيني مي كنيد و اين احساسات به محض استفاده از تلفن همراه برطرف مي شوند؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
18 آيا بيش از حد انتظار از تلفن همراه استفاده مي كنيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
19 آيا تا كنون زمان استفاده از تلفن همراه را به علت استفاده بيش از حد قبلي محدود كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
20 آيا تا به حال به خاطر صرف زمان زياد با تلفن همراه احساس گناه كرده ايد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
21 آيا تا به حال تلاش كرده ايد از تلفن همراه استفاده نكنيد ولي موفق نشده باشيد؟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه ( (COS

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس 23 آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS  براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (1- هرگز، 2- تقریبا‍ً‌ هرگز،3- برخی اوقات، 4- اغلب، 5- تقربیاً همیشه و 6- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای 75 به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از 25 به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، 2007؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، 1390). گل محمدیان و یاسمی نژاد (1390) در پژوهشی با نمونه 782 نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ 903/0 گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری 001/ 0،‌  714/0 r=گزارش کردند. در ادامه بررسی روایی تصنیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد (گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390).

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *