آموزش مهارت های زندگی

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط موثر و کتاب آموزش مهارت زندگی مهارت مدیریت خشم(3) نوشته دکتر فرشته موتابی ،دکتر لادن فتی می باشد که ازهفته دوم شهریور به صورت جلسات آموزشي كه در 8 جلسه 60 دقيقه اي و به صورت هفتگي (دوبار درهفته ) براي گروه آزمايش برگزار گرديد در جلسه اول سه پرسشنامه به صورت پیش آزمون به گروه آزمایش و همزمان یک روز بعد به گروه کنترل داده شد.خلاصه جلسات آموزشی  به شرح زير مي باشد:

جلسه ي اول: آموزش مهارت های ارتباطی وتعريف ابراز وجود و بيان ضرورت و فوايد آن در زندگي، دادن تكليف دررابطه با به ياد آوردن موقعيت هايي كه فرد در آن به صورت غير جرأت ورزانه عمل مي نمود وعكس العمل وي در آن موقعيت ها.

جلسه ي دوم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص آشنا كردن افراد با حقوق خود از جمله حق ابرازنظر و حق آزادي انتخاب وسبک های رفتاری سالم وناسالم ،دادن تكليف در رابطه ي مواجهه با موقعيت هاي جديد و عكس العمل نسبت به آن موقعيت ها.

جلسه ي سوم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص رفتارهاي مبتني بر ابراز وجود و رفتارهاي جايگزين به عنوان مثال، بحث در خصوص انواع مختلف رفتارو روش هاي كنار آمدن با تغيير، دادن تكليف جهت تشخيص رفتار جرأت ورزانه و غير جرأت ورزانه پرخاشگرانه و منفعل.

جلسه ي چهارم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افرادو دادن بازخورد، بحث در خصوص چراخشمگين مي شويم؟ آيا خشم مفيد است؟ آياخشم مي تواند يك هيجان بسيار مخرب باشد؟برخي علايم خشم پنهاني و اين كه چه وقت خشم خود را ابراز كنيم؟ دادن تكليف درخصوص حفظ آرامش و كنترل خشم در موقعيت هاي گوناگون.

جلسه ي پنجم: مرورمختصرجلسه قبل،گزارش تكليف جلسه قبل توسط افراد ودادن بازخورد،بحث در خصوص فوايدومضرات خشم،به عنوان مثال،تخليه فشاررواني،رهايي احساسات، دستيابي به اهداف، افزايش فوايدصميميت وايجادتعارض،ابقاي خشم،حصول افكار غير منطقي و مضرات، كنار آمدن باخشم، رهنمودهايي براي ابراز خشم، دادن تكليف در رابطه با كنار آمدن با خشم خود.

جلسه ي ششم: مرورمختصر جلسه ي قبل، گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص  نه و بله گفتن به درخواست، چرا بايستي بله ونه گفتن، علل ناتواني  نه گفتن ،علل ناتواني دربله گفتن، دادن تكليف براي بحث در جلسه  بعد.

جلسه ي هفتم: مرور مختصر جلسه ي قبل،گزارش تكليف جلسه ي قبل توسط افراد و دادن بازخورد، بحث در خصوص اين كه چرابايد انتقاد كنيم؟ برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد،كنار آمدن با انتقاد، فوايد و مضرات انتقادكردن،دادن تكليف در خصوص كنارآمدن با انتقاد.

جلسه ي هشتم: گزارش تكليف جلسه قبل توسط افرادو دادن بازخورد، مروري برمطالب ارايه شده در جلسات قبل، تأكيد بر لزوم واهميت ابراز عقايد و نظرات، درخواست كردن،بله و نه گفتن در موقعيت هاي مختلف زندگي همراه بامثال های عملی.

منابع:

-آقاجانی ، م.(1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء.

-سازمان جهاني بهداشت. (1379).برنامه آموزش مهارتهاي زندگي .ترجمه نوري قاسم آبادي،ر.، و محمد خاني،پ.سازمان بهزیستی کشور.

-صفرزاده، م.(1383). تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در افزايش توانايي تصميم گيري، انتقال پيام رسا،احترام به حقوق ديگران، خودشناسي، توانايي بيان محبت، توانايي بيان قاطع بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه علامه طباطبايي.

-طارمیان ،ف.،وماهجویی،م.(1380).مهارتهای زندگی .تهران،انتشارات تربیت،1.

-قاسم زاده،ف.(1384).جزوه آموزشی برگزاری کارگاه مهارت های زندگی .سازمان بهزیستی استان تهران،(چاپ نشده ).

-کلینکه، ا.ر. (1383).مهارت های زندگی.ترجمه محمدخانی،ش.تهران،انتشارات اسپند هنر.

-نوري قاسم آبادي ،ر. ‌(1379). برنامه آموزش مهارتهاي زندگي . معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان. بهزيستي كشور، تهران.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *